Obecný úrad Veľký Kýr

Úradná tabuľa

25. septembra 2023

Oznámenie o začatí konania zv. 25.9.2023

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 2 ks drevín, ktoré rastú v obci Veľký Kýr
13. septembra 2023

Oznámenie o začatí konania zv. 13.9.2023

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 3 ks drevín, ktoré rastú v obci Mojzesovo
15. augusta 2023

Zverejnenie zámeru obce previesť majetok zv. 15.8.2023

parcely reg. „C“ parc. č. 1053/5 záhrada o výmere 921 m2 , zapísaný na LV č. 1, katastrálne územie Veľký Kýr vo výlučnom vlastníctve obce Veľký Kýr […]
15. augusta 2023

Zverejnenie zámeru obce previesť majetok obce zv. 15.8.2023

a.) pozemok parcela registra „C“ parc.č. 1174/111 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 m2, zapísaný na LV 1, k.ú. Veľký Kýr a pozemok parcela registra „C“ parc. č. […]
15. augusta 2023

VZN č. 2/2023 zv. 15.8.2023

VZN č. 2/2023 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole, v školskom klube detí a na čiastočnú úhradu nákladov finančného príspevku na stravovanie v materskej […]
9. augusta 2023

Pozvánka na 7. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva zv. 9.8.2023

Pozvánka na 7. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 14.8.2023 (pondelok) o 19,00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu
17. júla 2023

Záverečný účet Obce Veľký Kýr za rok 2022

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2022. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách […]
4. júla 2023

Zverejnenie zámeru obce previesť majetok obce

parcela registra „C“ parc. č. 1952/21 ostatná plocha o výmere 90 m2 , zapísaný na LV č. 1, katastrálne územie Veľký Kýr vo výlučnom vlastníctve obce […]
23. júna 2023

Pozvánka na 6. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva

ktoré sa uskutoční dňa 29. 06. 2023 (štvrtok) o 18,00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu.