Obecné zastupiteľstvo

V zmysle zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky s účinnosťou od 1. 1. 2003 sú stavebnými úradmi priamo obce.

Činnosti stavebného úradu Obce Veľký Kýr priamo vykonáva Spoločný obecný úrad v Šuranoch na Mestskom úrade Šurany (Nám. hrdinov č. 1;  č. tel.: 035/6500 109; 2. posch.).

Do pôsobnosti stavebného úradu patria:

 • územné konania a územné rozhodnutia všetkých druhov

 • povoľovanie stavieb a ich zmien

 • ohlasovanie drobných stavieb (všetky druhy prípojok, oplotenie, altánky, garáže, žumpy, stavby s doplnkovou funkciu k hlavnej stavbe do 25 m2)

 • povoľovanie zmeny stavby pred jej dokončením; povolenie účelu užívania stavby

 • rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia

 • kolaudačné konanie, vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavby

 • rozkopávkové povolenie

 • povoľovanie odstránenia stavieb

 • štátny stavebný dohľad

 • vyvlastňovacie konanie

 • činnosti špeciálneho stavebného úradu podľa §120 stavebného zákona

  Podklady na stavebné konania sa odovzdávajú na Obecnom úrade Veľký Kýr (správne poplatky sa platia v pokladni obecného úradu v hotovosti) a vzhľadom na to, že každé konanie môže mať svoje špecifikum, je potrebné sa vopred informovať, aké prílohy sú potrebné k jednotlivým konaniam.

  Vzory tlačív k jednotlivým druhom konania sú uvedené v sekcií Tlačivá na stiahnutie →

  Správne poplatky po novele zákona č. 286/2012 Z.z. sú uvedené v sekcií Úradná tabuľa →