Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

 • Ladislav Kottlík, Mgr.

 • Andrea Gyepes, Ing.

 • Ján Kupeček

 • Erik Bottlik, Ing.

 • Zita Balážiová, Mgr.

 • Michal Száraz

 • Róbert Szabó, Mgr.

 • László Csepedi

 • Beáta Szárazová, Bc.

  Právomoci obecného zastupiteľstva

  • určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce

  • schvaľovanie rozpočtu záverečného účtu, kontrola čerpania rozpočtu, rozhodovanie o prijatí úveru alebo pôžičky,

  • schvaľovanie združovanie obecných prostriedkov

  • schvaľovanie územného plánu obce alebo jej častí a koncepcií rozvoja jednotlivých oblastí života obce

  • zavedenie alebo zrušenie miestnej dane alebo poplatku

  • schvaľovanie nariadení

  • schvaľovanie nariadení o medzinárodnej spolupráci a členstva obce v domácich a medzinárodných združeniach

  • určovanie organizácie obecného úradu, určovanie platu starostu a hlavného kontrolóra, schvaľovanie poriadku

  • odmeňovanie zamestnancov obce

  • zriadenie funkcie hlavného kontrolóra

  • zriaďovanie rozpočtových a príspevkových organizácií obce, menovanie a odvolávanie ich vedúcich, zakladanie obchodných spoločností

  • zriaďovanie orgánov potrebných na samosprávu obce

  • udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenanie a ceny

  • určovanie symbolov obce

   Komisie obecného zastupiteľstva

   OcZ môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov OcZ (sú spravidla predsedami komisií) a z ďalších osôb (navrhuje predseda komisie) zvolených obecným zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo (§ 15 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

   Komisia na ochranu verejného záujmu:
   • Mgr. Ladislav Kottlík - predseda

   • Zita Balážiová, Mgr.

   • Beáta Szárazová, Bc.

    Komisia výstavby, životného prostredia a prešetrovania sťažností:
    • Róbert Szabó, Mgr. - predseda

    • Erik Bottlik, Ing.

    • Michal Száraz

    • László Csepedi

    • Beáta Szárazová, Bc.

    • Ján Kupeček

     Komisia finančno - sociálna:
     • Erik Bottlik, Ing. - predseda

     • Ladislav Kottlík, Mgr.

     • Andrea Gyepes, Ing.

     • Michal Száraz

     • Róbert Szabó, Mgr.

      Komisia kultúry a športu
      • Andrea Gyepes, Ing. - predseda

      • Zita Balážiová, Mgr.

      • László Csepedi

      • Ján Kupeček

      • Ing. Melinda Baruszová PhD., (občania)

      • Helena Kanyicsková (občania)

      • Ladislav Kazán (občania)

      • Beáta Lőrinczová (občania)