Virtuálny cintorín

V katastrálnom území obce Veľký Kýr sú zriadené dve pohrebiská:

a) pohrebisko č. 1 je zriadené na pozemku vo vlastníctve Obce Veľký Kýr (LV č. 1) na parc. č. 1160/1, kde sa nachádza dom smútku (budova so súp. č. 1164) s chladiarenským zariadením,

b) pohrebisko č. 2 je zriadené na pozemkoch vo vlastníctve Rímsko-katolíckej cirkvi, Farnosť Veľký Kýr (LV č. 1232) na parc. č. 530 a 531, kde sa nachádza kaplnka (budova so súp. č. 1283), ktorá je vybavená chladiarenským zariadením. Toto pohrebisko so všetkým príslušenstvom prenajíma Rímsko-katolícka cirkev, Farnosť Veľký Kýr Obci Veľký Kýr (Nájomná zmluva zo dňa 2. 5. 2007).

Pohrebiská prevádzkuje a spravuje Obec Veľký Kýr. Na základe Osvedčenia o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou (č. potvr. o akredit.: 0581/1724/2006/45/ 4, č. prot.: 4013/2007/SNV) a Osvedčenia o vykonaní kvalifikačnej skúšky podľa § 22 ods. 1 písm. e) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „živnostenský zákon“) (č. j.: 200/011657) odborne spôsobilou osobou na vykonávanie živnosti „Prevádzkovanie pohrebiska“ je pani Edita Szárazová, zamestnankyňa Obce Veľký Kýr.

Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa:

a) práce ktoré vykonáva obec:
- správu a údržbu pohrebiska,
- správu a údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku,
- vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska;

b) práce, ktoré vykonáva pohrebná služba:
- výkopové práce súvisiace s pochovávaním alebo exhumáciou,
- pochovávanie,
- vykonávanie exhumácie.