Starostka obce

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu začína zložením sľubu a končí zložením sľubu novozvoleného starostu. Starosta zvoláva a vedie zasadnutia OcZ a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia, vykonáva obecnú správu, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám, rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú vyhradené OcZ, je štatutárnym orgánom v majetkoprávnych a pracovnoprávnych vzťahoch. (viac § 13 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení)

Ing. Judita Valašková
starostka obce Veľký Kýr
 
Kontakt:
mobil: 0915/200 801
email: starostka@velkykyr.sk

Dovoľte mi, aby som Vás podľa svojho prísľubu informovala o doterajšej činnosti obecného úradu: