SK

Obec Veľký Kýr

Oficiálna webová stránka obce

Matrika

Uzatvorenie manželstva

Žiadosť o uzatvorenie manželstva podávajú na matričnom úrade obaja partneri. Pre podanie žiadosti o uzatvorenie manželstva je príslušný ten matričný úrad, kde má jeden zo snúbencov trvalý pobyt. Na odôvodnenú žiadosť snúbencov môže miestne príslušný matričný úrad povoliť uzatvorenie manželstva pred iným matričným úradom.

Ak ide o uzatvorenie manželstva na matričnom úrade, dohodne pracovníčka matriky s partnermi čas a miesto obradu. Vo Veľkom Kýre sa sobáše konajú v piatok a v  sobotu v sobášnej sieni Obecného úradu . Ak ide o uzatvorenie manželstva pred orgánom cirkvi, zašle matričný úrad, prípadne snúbenci zoberú vyplnené tlačivo príslušnému orgánu cirkvi. 

Matrika po uzatvorení manželstva vystaví sobášny list a vykoná zápis do knihy manželstiev.

Potrebné doklady:

- Žiadosť o uzatvorenie manželstva (tlačivo Vám poskytne Matričný úrad)
- Rodný list obidvoch snúbencov (originál)
- Občianske preukazy obidvoch snúbencov
- Rozvedený žiadateľ predkladá právoplatný rozsudok o rozvode
- Vdovec / vdova predkladá úmrtný list predchádzajúceho manžela/manželky
- V prípade sobáša maloletého je potrebné predložiť Povolenie súdu na uzatvorenie manželstva maloletému

 •  

Cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady: 

- rodný list
- doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva
- doklad o štátnom občianstve
- doklad o pobyte
- potvrdenie o osobnom stave
- úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o ovdoveného cudzinca
- právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak je cudzinec, ktorý chce uzavrieť manželstvo rozvedený
- doklad, ktorým možno preukázať totožnosť (cestovný pas)

 •  

Tieto doklady musia byť opatrené predpísaným overením, aby spĺňali dôkaznú moc verejnej listiny. Doklady musia byť preložené súdnym tlmočníkom. Povolenie na uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt v matričnom obvode

 

Vybavuje:

Matričný úrad 
Kontakt: Tel.: 035/6925083 , matrika@velkykyr.sk
Doba vybavenia: na počkanie cca 30 min.
Poplatok: podľa zák. č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov

Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni  OcÚ. 

Narodenie dieťaťa

V obci Veľký Kýr sú v rodnej matrike zapísané len osoby, ktoré sa narodili na území obce Veľký Kýr.

Duplikáty rodných listov týchto osôb možno vyžiadať na obecnom úrade v kancelárii č. 1.

Poplatok je 7,00 €, vyberá sa v hotovosti.

 

Úmrtie

Do knihy úmrtí matričného úradu obce Veľký Kýr je zapísaná osoba, ktorá zomrela na území obce Veľký Kýr, na základe listu o prehliadke mŕtveho. Zároveň je potrebné odovzdať občiansky preukaz zomrelého.

 

Osvedčovanie listín a podpisov

V niektorých prípadoch môže obec osvedčiť zhodu odpisu alebo kópie listiny, ako aj pravosť podpisu na listine. Osvedčovanie vykonáva pracovníčka matriky.

Správne poplatky:

- za osvedčenie odpisu alebo fotokópie listiny - 2 € za každú, aj začatú stranu

- za osvedčenie podpisu na listine - 2 € za každý podpis.

Správny poplatok sa platí v hotovosti a tento poplatok je príjmom obce.

Osvedčovanie sa vykonáva v úradnej miestnosti obecného úradu. Ak sa osoba, ktorá žiada o osvedčenie podpisu zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti obecného úradu, možno osvedčenie vykonať na inom mieste. Obec pri osvedčovaní listiny zodpovedá za to, že odpis listiny alebo jej kópia sa zhoduje s predloženým originálom listiny alebo s jej osvedčeným odpisom alebo s jej osvedčenou kópiou a že osvedčenie bolo vykonané spôsobom ustanoveným zákonom. Pri osvedčovaní podpisu na listine obec zodpovedá za to, že podpis na listine urobila alebo uznala za vlastný osoba, ktorej podpis je osvedčovaný, že sa podpísala do osvedčovacej knihy a že osvedčenie bolo vykonané spôsobom ustanoveným týmto zákonom.

Osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom, cestovným dokladom, vojenským preukazom alebo povolením na pobyt cudzinca. 

Osvedčením zhody odpisu alebo kópie listiny s predloženou listinou sa neosvedčuje obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine.

Obec nevykonáva osvedčenie:

  • ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine

  • odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov

  • ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností

 • ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou

 • ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napríklad mapy, geodetické plány)

 • ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku, to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku

Osvedčovacia doložka zhody odpisu alebo kópie listiny s predloženou listinou obsahuje:

  • údaj, že odpis alebo kópia listiny súhlasí s predloženou listinou

  • počet listov a strán, ktoré odpis alebo kópia obsahuje

  • poradové číslo, pod ktorým je osvedčenie zapísané v osvedčovacej knihe

 • miesto a dátum osvedčenia

Osvedčovacia doložka osvedčenia pravosti podpisu na listine obsahuje:

  • meno a priezvisko osoby, ktorej podpis bol osvedčený

  • rodné číslo osoby, ktorej podpis bol osvedčený

  • adresu trvalého pobytu osoby, ktorej podpis bol osvedčený

  • údaj, že podpis na listine urobila alebo uznala za svoj vlastný osoba, ktorej podpis bol osvedčený

  • poradové číslo, pod ktorým je osvedčenie zapísané v osvedčovacej knihe

  • druh a číslo preukazu totožnosti, adresa pobytu v čase osvedčovania

 • miesto a dátum osvedčenia.

Ak osvedčovaný odpis listiny alebo jej kópia tvorí dva alebo viac listov, sú spojené šnúrou, ktorej voľné konce sa prekryjú nálepkou s odtlačkom úradnej pečiatky.

Posledná aktualizácia: 29.04.2024

Obecné informácie rýchlo a ľahko
pomocou emailov

Rýchly a jednoduchý zdroj informácií z Vašej obce

*Zadaním emailovej adresy súhlasíte s odberom aktualít

app