SK

Obec Veľký Kýr

Oficiálna webová stránka obce

Stavebný úrad

V zmysle zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky s účinnosťou od 1. 1. 2003 sú stavebnými úradmi priamo obce.

Činnosti stavebného úradu Obce Veľký Kýr priamo vykonáva Spoločný obecný úrad v Šuranoch na Mestskom úrade Šurany (Nám. hrdinov č. 1;  č. tel.: 035/6500 109; 2. posch.).

   

Do pôsobnosti stavebného úradu patria:

  • územné konania a územné rozhodnutia všetkých druhov

  • povoľovanie stavieb a ich zmien

  • ohlasovanie drobných stavieb (všetky druhy prípojok, oplotenie, altánky, garáže, žumpy, stavby s doplnkovou funkciu k hlavnej stavbe do 25 m2)

  • povoľovanie zmeny stavby pred jej dokončením; povolenie účelu užívania stavby

  • rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia

  • kolaudačné konanie, vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavby

  • rozkopávkové povolenie

  • povoľovanie odstránenia stavieb

  • štátny stavebný dohľad

 • vyvlastňovacie konanie

 • činnosti špeciálneho stavebného úradu podľa §120 stavebného zákona

   

Podklady na stavebné konania sa odovzdávajú na Obecnom úrade Veľký Kýr (správne poplatky sa platia v pokladni obecného úradu v hotovosti) a vzhľadom na to, že každé konanie môže mať svoje špecifikum, je potrebné sa vopred informovať, aké prílohy sú potrebné k jednotlivým konaniam.

Posledná aktualizácia: 25.04.2024

Obecné informácie rýchlo a ľahko
pomocou emailov

Rýchly a jednoduchý zdroj informácií z Vašej obce

*Zadaním emailovej adresy súhlasíte s odberom aktualít

app