SK

Obec Veľký Kýr

Oficiálna webová stránka obce

Komisie obecného zastupiteľstva

 OcZ môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov OcZ (sú spravidla predsedami komisií) a z ďalších osôb (navrhuje predseda komisie) zvolených obecným zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo (§ 15 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

 

Komisia na ochranu verejného záujmu:

 

Mgr. Ladislav Kottlík - predseda
Mgr. Zita Balážiová
Bc. Beáta Szárazová

Komisia výstavby, životného prostredia a prešetrovania sťažností:

Mgr. Róbert Szabó - predseda
Ing. Erik Bottlik
László Csepedi
Ján Kupeček
Michal Száraz
Bc. Beáta Szárazová

 

Komisia finančno - sociálna:

 

Ing. Erik Bottlik - predseda
Ing. Andrea Gyepes
Mgr. Ladislav Kottlik
Mgr. Róbert Szabó
Michal Száraz

 

Komisia kultúry a športu

 

Ing. Andrea Gyepes - predseda
Mgr. Zita Balážiová
László Csepedi
Ján Kupeček
PhD. Ing. Melinda Baruszová (občan)
Helena Kanyicsková (občan)
Ladislav Kazán (občan)
Beáta Lőrinczová (občan)

Posledná aktualizácia: 25.04.2024

Obecné informácie rýchlo a ľahko
pomocou emailov

Rýchly a jednoduchý zdroj informácií z Vašej obce

*Zadaním emailovej adresy súhlasíte s odberom aktualít

app