SK

Obec Veľký Kýr

Oficiálna webová stránka obce

Symboly obce Veľký Kýr

Erb, pečať a vlajka tvoria trojicu základných symbolov obce. Na tvorbu každého z nich sa vzťahujú osobitné heraldické (náuka o erboch), vexilologické (náuka o vlajkách) a sigilografické (náuka o pečatiach) zákonitosti, pravidlá a zvyklosti. Postava sv. Adalberta - Vojtecha pochádza zo symbolu Ostrihomského arcibiskupstva a je znamením toho, že obec bola vo vlastníctve tejto cirkevnej vrchnosti. Vzhľadom na skutočnosť, že tento motív nie je ničím jedinečný iba pre Veľký Kýr, Heraldická komisia vyslovila svoj súhlas s tým, aby na návrh obce sa stal obecným erbom motív rieky s mlynským kolesom, strapce hrozna a šíp, odvodený jednak z pôvodného návrhu, v ktorom bol zobrazený aj s lukom a jednak zo skutočnosti, že šíp patrí aj medzi atribúty sv. Vojtecha, ktorý bol pôvodným obsahom obecného symbolu.

S ohľadom na heraldické pravidlá erbovej tvorby, podľa ktorých je potrebné v erbe klásť kov na farbu, či farbu na kov, je vzhľadom na obsahovú náplň erbu, ako aj s prihliadnutím na jeho pôvodný návrh -znamenia zlaté a strieborné štítové pole zelené.

Historický pečatný symbol obce 

Historický pečatný symbol obce poznáme podľa odtlačku pečatidla z r. 1773 s kruhopisom SIGILLUM OPPIDI NAGYKERIENSIS - t.j. pečať mestečka Veľký Kýr. V strede pečatného poľa je zobrazený sv. Adalbert- Vojtech ako biskup s berlou. Postava je po bokoch sprevádzaná rozdeleným letopočtom.

Erb

Erb obce Veľký Kýr má teda túto podobu v zelenom štíte dolu do strieborného zvlneného brvna zanorené zlaté mlynské koleso, sprevádzané hore po bokoch striebornými strapcami hrozna na zlatých jednolistých stopkách - to všetko prevýšené zlatým obráteným lukom so založeným zlatým šípom so strieborným hrotom a pierkami.

Znamenie je vložené do dolu zaobleného, tzv. neskorogotického, či tiež španielskeho heraldického štítu. I keď sa v heraldickej tvorbe v minulosti použvali rôzne tvary štítov, tento je v našej erbovej tvorbe najobvyklejší, používa sa vo všetkých heraldických katalógoch s erbami miest a obcí, a teda pri publikovaní erbu obce Veľký Kýr v heraldických publikáciách ho nebude potrebné znova upravovať.

V zmysle heraldickej konvencie bude možné zlatú podľa potreby zamieňať aj žltou a strieborná bielou, pričom sa však bude vždy popisovať ako zlatá a strieborná.

Erb v čierno-bielej

Pri čierno - bielom vyjadrení farieb sa zelená vyjadrí šikmým šrafovaním, zlatá bodkovaním a strieborná ostáva voľná. Vlajka obce Veľký Kýr pozostáva z ôsmich pozdĺžnych pruhov vo farbách zelenej, žltej, zelenej, žltej, bielej, zelenej, bielej a zelenej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Vlajka obce

Vlajka obce Veľký Kýr pozostáva z ôsmich pozdĺžnych pruhov vo farbách zelenej, žltej, zelenej, žltej, bielej, zelenej, bielej a zelenej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Pečať obce

Pečať obce Veľký Kýr je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC VEĽKÝ KÝR. Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi.

Zástava obce

Zástava obce Veľký Kýr má podobnú kompozíciu ako obecná vlajka. Pomer jej strán však nie je záväzne stanovený, čo znamená, že zástava môže byť aj dlhšia.

Zástava sa od vlajky odlišuje tiež tým, že kým vlajka predstavuje voľný kus textilu, ktorý sa vztyčuje na stožiar pomocou lanka, zástava je vždy pevne spojená so žrďou, stožiarom, alebo kratším priečnym rahnom (ak ide o koruhvu).

Krátka zástava obce Veľký Kýr je tiež pruhová, je však svojou dlhšou stranou pripojená k žrdi. Je vhodná najmä na hromadnú vlajkovú výzdobu obce.

Koruhva obce

Koruhva obce Veľký Kýr predstavuje zvislý typ obecnej zástavy, pri ktorej je textil pripojený k priečnemu rahnu, spolu s ktorým sa vztyčuje na stožiar.

Kombinovaná koruhva obce

Kombinovaná, alebo tiež "veľká" koruhva obce Veľký Kýr predstavuje spojenie koruhvy so znakovou zástavou, ktorá sa pridáva k priečnemu rahnu do hornej časti zástavy.

Štandarda starostu obce

Štandarda starostu obce Veľký Kýr má medzi ostatnými symbolmi obce osobitné postavenie. Je vlajkou starostu, jedným z odznakov jeho úradu. Podobá sa znakovej zástave, je však doplnená o lem vo farbách obce. Rozdiel je tiež v tom, že kým znaková zástava môže byť zhotovená v mnohých exemplároch, štandarda existuje spravidla len v jednom vyhotovení a býva tiež zhotovená luxusnejšou technikou.

Posledná aktualizácia: 15.04.2024

Obecné informácie rýchlo a ľahko
pomocou emailov

Rýchly a jednoduchý zdroj informácií z Vašej obce

*Zadaním emailovej adresy súhlasíte s odberom aktualít

app