SK

Obec Veľký Kýr

Oficiálna webová stránka obce

História obce

Príchod Slovanov na naše územie a Veľkomoravská ríša

 

Na konci 10. stor. prechádzajú staromaďarské kočovné kmene postupne na usadlý spôsob života a objavujú sa nové feudálne vzťahy. Zjednocovací proces vyvrcholil r. 1000. V uhorskom štáte si zachovalo územie strategický i hospodársky význam.

Obec vznikla spojením Veľkého a Malého Kýru v roku 1942. Prvé písomné správy o lokalite novozámockej oblasti sú z 2.pol. 11 st. 1. Písomná zmienka o obci  Veľký Kýr bola v roku 1113 v zoborských listinách, kde sa uvádza Ker (môžete si pozrieť i originálny spis Zoborská listina kráľa Kolomana z roku 1113).

Obec bola vo svojich majetkom zoborského kláštora  a od roku 1349 sa dostalo pod panstvom ostrihomského arcibiskupstva. Patrila mu až do zrušenia poddanstva do roku 1848. Ostrihomské arcibiskupstvo  ju od 16.st. prenajímalo pedialistom. Obec patrila cirkevným inštitúciám jako feudálnym vlastníkom. Cirkev mala majetky na našom území.

velkykyr         zoborska_listina    

Obdobie tureckého polmesiaca a stavovských povstaní (1526 – 1711)

Počas celého stredoveku bola oblasť vo vojnových časoch vystavená náporom cudzích vojsk.  V roku 1572 bola obec obsadená Turkami a v roku 1599 ju Turci vypálili. Po ničivých vpádoch bola však obec rýchlo obnovená a nadobudla predošlí význam. V roku 1580 – 1663 patrila obec Malý Kýr k pevnosti Nových Zámkov, ktorá bola sídlom hospodárskej správy majetkov ostrihomského arcibiskupstva. 2.pol. 16 st. Sa vyznačovala pomerne pokojným obdobím. Vojna vypukla až r. 1593 ( 15 ročná vojna ). Územie bolo pod tureckou nadvládou. Dedina veľa trpela od vojen, veď už počas vládnutia Rimanov viedla tadeto jedna z najdôležitejších obchodných ciest – Jantárová cesta. Turci okupovali územie až do roku 1685. Počas tohoto obdobia sa dedina vyľudnila.

vykopavky  

Cesta k novému spoločenskému zriadeniu (1711 – 1848)

Územie Veľkého Kýra až koncom 80 r. 17 st. sa ocitlo mimo dosahu osmanskej moci . Turecké vojny zanechali značne spustošenú obec. V 18 st. sa začala obec poľnohospodársky vzmáhať, od 19 st. sa stále silnejšie uplatňovali prvky kapitalistickej výroby. Ku kultúrnym pamiatka z tohoto obdobia patrí rímsko – katolícky kostol Povýšenia sv. Kríža v barokovom štýle z roku 1768.

 

Obdobie (1848 – 1918)

Revolučné roky 1848 – 1849 zásadným spôsobom ovplyvnili ďalší vývin v krajine. Marcové zákony z roku 1848 oslobodili urbariálnych poddaných od feudálnych povinností a umožnili prechod ku kapitalistickému spôsobu výroby. Od kapitalizmu bolo územie poznačené zostujúcim sa maďarizačným útlakom slovenského obyvateľstva.

 

1. ČSR (1918 – 1936)

Isté zmeny nastali až po 1. svetovej vojne v dobe československého štátu  a po 2. svetovej vojne, ale určitý rozmach vo vývine dediny nastal iba v posledných štyroch desaťročiach nášho letopočtu. Utvorenie ČSR prinieslo prevratné zmeny – zdemokratizoval sa politický systém.
Obdobie r. 1929 – 1933 bolo poznamenané svetovou hospodárskou krízou.

Obecné informácie rýchlo a ľahko
pomocou emailov

Rýchly a jednoduchý zdroj informácií z Vašej obce

*Zadaním emailovej adresy súhlasíte s odberom aktualít

app