Archív oznamov OcÚ

Rozhodnutie o schválení dokumentácie ochrany prírody a krajiny zv 7.11.2022

Verejná vyhláška - Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021 - 2027 zv 22.12.2002

Verejná vyhláška Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov zv20.9.2022

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia listovej zásielky zv19.9.2022

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia listovej zásielky zv12.9.2022

Zámer obce previesť majetok obce - Čistá voda zv7.9.2022

Zámer obce previesť majetok obce - Telekom zv7.9.2022

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia listovej zásielky zv12.8.2022

Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti - dom zv1.8.2022

Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti - garáž zv1.8.2022

Zákaz využívania lesov verejnosťou zv26.7.2022

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia listovej zásielky zv15.7.2022

Zámer obce previesť majetok obce zv24.6.2022

Zámer obce previesť majetok obce zv24.6.2022

Zámer obce previesť majetok obce zv24.6.2022

Zámer obce previesť majetok obce zv24.6.2022

Zámer obce previesť majetok obce zv24.6.2022

Verejná vyhláška - OÚ Nitra-lesný celok Podhájska zv23.6.2022

Záverečný účet obce za rok 2021 zv22.6.2022

Dražobná vyhláška zv.3.6.2022

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2021 zv.30.5.2022

Návrh - Záverečný účet obce za rok 2021 zv.27.5.2022

Informácia pre verejnosť - Záverečné stanovisko - ÚP Nitr.kraj zv.27.5.2022

Záverečné stanovisko k ÚP Nitr.kraja-Okresný úrad Nitra zv.27.5.2022

Uznesenie Okresného súdu Nové Zámky zv.17.5.2022

Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti zv.17.5.2022

Informácia pre verejnosť zv.3.5.2022

Oznámenie  o strategickom dokumente-POH NR kraja na roky 2021 - 2025 zv.3.5.2022

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti zv.20.4.2022

Zámer obce previesť majetok obce zv.13.4.2022

Zámer obce previesť majetok obce zv.13.4.2022

Požiarny poriadok obce zv5.4.2022

Verejná vyhláška - Rozhodnutie zv30.3.2022

Verejná vyhláška - Informácia pre verejnosť zv2.3.2022

Verejná vyhláška - Informácia pre verejnosť zv25.2.2022

Oznámenie o SD zv25.2.2022

Výrub - oznámenie  o začatí konania zv22.2.2022

Verejná vyhláška - Rozhodnutie zv4.2.2022

Verejná vyhláška - Oznámenie zv4.2.2022

Výrub - oznámenie  o začatí konania zv28.1.2022

Výrub - oznámenie  o začatí konania zv27.1.2022

Dražba - Informácia pre verejnosť zv20.1.2022

Verejna vyhláška - Rozhodnutie zv14.1.2022

Zverejnenie zámeru obce previesť majetok obce - Poľnohospodárske družstvo zv3.1.2022

Zverejnenie zámeru obce previesť majetok obce - P.J. zv3.1.2022

Schválený rozpočet obce Veľký Kýr na r. 2022, 2023, 2024 zv.15.12.2021

NSK koncept Územného plánu zv.15.12.2021

NSK Územný plán  12.1.2022

Návrh rozpočtu na r. 2022,2023,2024 zv.29.11.2021

NSK oznámenie o pláne rozvoja verejných  vodovodov zv.23.11.2021

NSK oznámeniu o strategickom dokumente Branč zv.23.11.2021

Výrub - oznamenie  o začatí konania T.S. zv.28.10.2021

Zverejnenie zámeru obce previesť majetok zv.27.10.2021

Zverejnenie zámeru obce previesť majetok zv.27.10.2021

Zverejnenie zámeru obce previesť majetok zv.27.10.2021

Oznámenie o strategickom dokumente zv.25.10.2021

Plán rozvoja vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021-2027 zv.25.10.2021

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Peter Kováčik zv.20.10.2021

Výrub - oznamenie  o začatí konania S.B. zv.14.10.2021

Konsolidovaná výročná správa Obce Veľký Kýr za rok 2019 zv12.10.2021

Organizačná štruktúra Obce Veľký Kýr zv12.10.2021

Návrh priorít komunitného plánu soc. služieb obce Veľký Kýr zv1.10.2021

Zámer obce previesť majetok obce zv.3.9.2021

Zámer obce previesť majetok obce zv.3.9.2021

Zámer obce previesť majetok obce zv.3.9.2021

Informácia pre verejnosť ÚP Obce Vinodol - zmeny a doplnky č. 2 zv27.8.2021

Zámer obce previesť majetok obce zv.9.8.2021

Zámer obce previesť majetok obce zv.9.8.2021

Zámer obce previesť majetok obce zv.9.8.2021

Návrh všeobecne záväzného nariadenia č.1/2021 Obce Veľký Kýr zv9.8.2021

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia listovej zásielky - Ing. Milan Mišák zv29.7.2021

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí vodoprávneho konania zv4.6.2021

Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby zv14.5.2021

Informácia pre verejnosť - Nízkouhlíková stratégia obce Veľký Kýr zv13.5.2021

Oznámenie o strategickom dokumente Nízkouhlíková stratégia obce Veľký Kýr zv13.5.2021

Výzva na predloženie CP - Wifi pre teba v obci Veľký Kýr zv7.5.2021

Zámer obce previesť majetok obce zv.5.5.2021

Zámer obce previesť majetok obce zv.5.5.2021

Zámer obce previesť majetok obce zv.5.5.2021

Zámer obce previesť majetok obce zv.5.5.2021

Zámer obce previesť majetok obce zv.5.5.2021

Zámer obce prenechať majetok obce do nájmu - KYNDERKO zv.5.5.2021

Verejná vyhláška - Kolaudačné rozhodnutie zv.21.4.2021

Oznámenie o dražbe č. 1/2021 zv.26.3.2021

Oznámenie o začatí kolaudačného konania zv.22.3.2021

Uznesenie vlády č. 123_2021 zv.2.3.2021

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho

kraja do roku 2030 - Oznámenie o strategickom dokumente zv.25.2.2021

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho

kraja do roku 2030 - Informácia pre verejnosť zv.25.2.2021

VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva zv.2.2.2021

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom zv.28.1.2021

Výrub - oznámenie  o začatí konania D.O. zv.20.1.2021

Verejná vyhláška - Ponitrianska cyklomagistrála zv.20.1.2021

Oznámenie o dražbe zv.14.1.2021

Verejná vyhláška - Letná kuchyňa zv.12.1.2020

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie Nitra Črmáň - Veľký Ďur zv.17.12.2020

Čistiareň odpadových vôd Veľký Kýr zv.16.12.2020

Výrub - oznamenie  o začatí konania D.KaD.K zv.14.12.2020

Výrub - oznamenie  o začatí konania K.KaK.K zv.27.11.2020

Výrub - oznamenie  o začatí konania V.M zv.26.11.2020

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania zv.26.11.2020

Návrh VZN č. 5/2020 o dani za psa, o dani za užívanie verejného priestranstva, o dani za ubytovanie, o dani za predajné automaty, o dani za nevýherné hracie prístroje a poplatku zv 16.11.2020

Návrh VZN č. 4/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a  drobnými stavebnými odpadmi zv 16.11.2020

Výrub - oznamenie  o začatí konania Sz.J zv 12.11.2020

Návrh VZN č. 3/2020 o poskytovaní elektronických služieb zv 4.11.2020

Výrub - oznamenie  o začatí konania K.L zv 28.10.2020

Verejná vyhláška ČOV - Oznámenie zv 23.10.2020

Výrub - oznamenie  o začatí konania R.J zv 22.10.2020

Verejná vyhláška - EDWIN s.r.o. zv 15.10.2020

Výzvy pre občanov/chovateľov zv 15.10.2020

Výrub - oznamenie  o začatí konania P zv 8.10.2020

Výrub - oznamenie  o začatí konania G zv 5.10.2020

Výrub - oznamenie  o začatí konania M zv 5.10.2020

Výrub - oznamenie  o začatí konania Sz zv 1.10.2020

Rozhodnutie ČOV - ŽP zv 28.9.2020

Výrub - oznamenie  o začatí konania L zv 18.9.2020

Výrub - oznamenie  o začatí konania J zv 2.9.2020

Výrub - oznamenie  o začatí konania P zv 24.8.2020

Čistiareň odpadových vôd - zámer zv 6.8.2020

Čistiareň odpadových vôd - mapa dotknutej oblasti zv 6.8.2020

Čistiareň odpadových vôd - technologická schéma zv 6.8.2020

Čistiareň odpadových vôd - situácia širších vzťahov zv 6.8.2020

Návrh Dodatku č. 1 k VZN Obce Veľký Kýr č. 6/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi zv 3.8.2020

Zverejnenie zámeru obce previesť majetok obce - J. Želibová  zv22.6.2020

Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania - D. Kúth zv.19.6.2020

Zverejnenie zámeru obce previesť majetok obce - L.Straňák a manž. zv.4.5.2020

Zverejnenie zámeru obce previesť majetok obce - T.Čepedi zv.4.5.2020

Zverejnenie zámeru obce previesť majetok obce - Z.Ember a manž. zv.4.5.2020

Verejná vyhláška - INS FTTH SURN 01 Veľký Kýr - Územné rozhodnutie zv22.4.2020

Verejná vyhláška - Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Nové Zámky zv.15.4.2020

Verejná vyhláška - INS FTTH SURN 01 Veľký Kýr - líniová stavba zv11.3.2020

Zverejnenie žiadostí o výrub drevín v roku 2020 zv12.3.2020

Zverejnenie zámeru obce prenechať majetok obce - VÚVH zv.2.3.2020

Zverejnenie zámeru obce previesť majetok obce - Š. Bálint a manž. zv.2.3.2020

Zverejnenie zámeru obce previesť majetok obce - V. Ďurický a manž. zv.2.3.2020

Návrh všeobecne záväzného nariadenia Obce Veľký Kýr č. 2/2020 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev zv11.2.2020

Strategický dokument - Regionálny plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja zv24.1.2020

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľký Kýr č. 1/2020 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene zv9.1.2020

Zverejnenie zámeru obce previesť majetok obce - Tibor Szöke a manž. zv17.12.2019

Zverejnenie žiadostí o výrub drevín v roku 2019 zv.9.12.2019

Verejná vyhláška Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja zv.6.11.2019

Verejná vyhláška o začatí konania o námietkach proti chybám v obnovenom katastrálnom operáte v k.ú. Malý Kýr zv.6.11.2019

Zverejnenie žiadostí o výrub drevín v roku 2019 zv.6.11.2019

Zverejnenie zámeru obce prenechať majetok obce - euroAWK, spol.s.r.o zv.31.10.2019

Zverejnenie zámeru obce prenechať majetok obce - euroAWK, spol.s.r.o. - prílohy zv.31.10.2019

VZN č. 2/2019 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Veľký Kýr zv.31.10.2019

Oznámenie o začatí konania - Meszáros Robi zv. 22.10.2019

Oznámenie o začatí konania - Zórád Anton zv. 21.10.2019

Oznámenie o začatí konania - Veľký Kýr zv.17.10.2019

Oznámenie o začatí konania - Mojzesovo zv.5.10.2019

Návrh VZN č. 2/2019 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Veľký Kýr zv.13.9.2019 

Záväzná časť riešenia zv.13.9.2019

Oznámenie o strategickom dokumente - ÚPN obce Komjatice zv.13.9.2019

Verejná vyhláška, stavebné povolenie - Róbert Száraz zv.4.9.2019

Zverejnenie zámeru obce previesť majetok obce - Alexander Kováč zv.2.9.2019

Zverejnenie zámeru obce previesť majetok obce - Jozef Sládeček a manž. zv.2.9.2019

Zverejnenie zámeru obce previesť majetok obce - Mária Mráziková zv.2.9.2019

Zverejnenie zámeru obce previesť majetok obce - Mária Sládečková zv.2.9.2019

Rozhodnutie - Územný plán obce Veľký Kýr zv.22.8.2019

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania zv.19.8.2019

Obchodný vestník 142/2019 Dražby - dobrovoľní dražbníci zv.2.8.2019

Verejná vyhláška - SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o. zv.22.7.2019

Zverejnenie zámeru obce previesť majetok obce - Ing. Alžbeta Čebíková zv.1.7.2019

Zverejnenie zámeru obce previesť majetok obce - Štefan Finta a manž. zv.1.7.2019

Oznamenie o prerokovaní „Územný plán obce Veľký Kýr - zmeny a doplnky č. 1“ zv.27.6.2019

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania zv.5.6.2019

Zverejnenie zámeru obce previesť majetok obce - Mária Vasová zv.3.6.2019

Zverejnenie zámeru obce previesť majetok obce - Attila Krizsan zv.3.6.2019

Osobné údaje GDPR zv.7.5.2019

Verejná vyhláška - Výstavba nového vedenia zv.7.5.2019

Zverejnenie zámeru obce previesť majetok obce - Juraj Szőke a manž. zv.29.4.2019

Zverejnenie zámeru obce previesť majetok obce - Margita Valašková zv.29.4.2019

Oznámenie o mieste a čase konania volieb do EÚ parlamentu zv.9.4.2019

Email.adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do EÚ parlamentu zv2.4.2019

Pozvánka Dolný ohaj zv.22.3.2019

Email.adresa na doruč.oznámení o deleg.člena do OVK-Voľby do EÚ parlamentu zv19.3.2019

Zverejnenie zámeru obce prenechať majetok obce - hud.skupina ANONYM+ zv.1.3.2019

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu Obce Veľký Kýr za rok 2018 zv.25.2.2019

Kandidáti na prezidenta SR 2019 zv.24.2.2019

Daňový úrad - Preberanie daňový priznaní za r.2018 zv.22.2.2019

Verejná vyhláška - Rozhodnutie Malý Kýr zv.22.2.2019

Verejná vyhláška  o oznámení miesta uloženia listovej zásielky zv.19.2.2019

Oznámenie o mieste a čase konania volieb 2019 zv.12.2.2019

Verejná vyhláška - Nález Ústavného súdu oznámenie zv.12.2.2019

Elektronická adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu zv.11.2.2019

Verejná vyhláška - Oprava chodníka Novozámocká ul. zv.8.2.2019

Verejná vyhláška - Krajský pamiatkový úrad zv.6.2.2019

Verejná vyhláška Malý Kýr zv.5.2.2019

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia listovej zásielky zv.4.2.2019

Zverejnenie zámeru obce previesť majetok obce - Katarína Kántorová zv.4.2.2019

Zverejnenie zámeru obce previesť majetok obce - Ladislav Száraz a manž. zv.4.2.2019

Zverejnenie zámeru obce previesť majetok obce - Ladislav Veres a manž. zv.4.2.2019

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky Informácie pre voliča zv.4.2.2019

Štatistické zisťovanie zv.31.1.2019

Zverejnenie-email.adresa na doručenie oznámení o delegovaní člena do okrskovej volebnej komisie zv.24.1.2019

Prezidentské voľby 2019 -  Informácie pre voliča v Slovenskom jazyku zv.15.1.2019

Verejná vyhláška - SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o. zv.14.1.2019

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia listovej zásielky zv18.12.2018

Záväzné prehlásenie - SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o. zv17.12.2018

Verejná vyhlaška - Kanalizácia Vinodol zv22.11.2018

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2018 zv11.11.2018

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania zv7.10.2018

Informácie o spracúvaní osobných údajov - VOĽBY 2018 zv7.10.2018

Verejná vyhláška - Malý Kýr zv29.10.2018

Verejná vyhláška ŽSR zv24.10.2018

Návrh VZN č. 2/2018 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v MŠ, ŠKD a na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie v MŠ a ŠJ v zriaďovateľ pôsobnosti Obce Veľký Kýr (1 014 kB) zv. 16.10.2018

Verejná vyhláška - Oprava chodníka Novozámocká ul. zv10.10.2018

Verejná vyhláška - Západoslovenská distribučná a.s. zv10.10.2018

Verejná vyhláška - Dražba nehnuteľnosti zv10.10.2018

Verejná vyhláška - Oznámenie zv10.10.2018

Verejná vyhláška - Oprava chodníka Novozámocká ul. (720 kB) zv15.8.2018

Verejná vyhláška - Oznámenie o predĺžení platnosti stavebného povolenia zv14.8.2018

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva zv20.9.2018

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce zv20.9.2018

Zverejnenie elektronickej adresy pre voľby 2018 (225 kB) zv13.8.2018 

Zverejnenie počtu volených poslancov pre voľby 2018 (226 kB) zv13.8.2018

Zverejnenie zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby 2018 (227 kB) zv13.8.2018

Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb (50 kB) zv 16.7.2018

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený v slovenskom jazyku zv 10.7.2018

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v maďarskom jazyku zv 10.7.2018

Zverejnenie zámeru obce previesť majetok obce - G.Keresztešová,M.Križanová,J.Keresteš,G.Lőrincová 18.6.2018

Zverejnenie zámeru obce previesť majetok obce - Gizela Lőrincová 18.6.2018

Zverejnenie zámeru obce previesť majetok obce - Štefan Száraz, Gizela Szárazová 18.6.2018

Zverejnenie zámeru obce previesť majetok obce - Lórant Peternai a manž. (322 kB) 30.4.2018

Zverejnenie zámeru obce previesť majetok obce - Július Dobrotka a manž. (320 kB)  30.4.2018 

Verejná vyhláška Prievidza (1 075 kB) 26.4.2018

Zverejnenie zámeru obce prenechať majetok obce - KYNDERKO (342 kB) 5.3.2018

Zverejnenie zámeru obce previesť majetok obce - Miroslav Dojčan, Mária Verešová (347 kB) 5.3.2018

Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020 (72 kB) zv. 19.2.2018

2K/43/2016 - úpadca Igor Száraz - žiadosť a súčinnosť so správcom pri predaji majetku zverejnením výzvy na internetovej stránke obce (71 kB) zv. 15.2.2018

Zverejnenie zámeru obce previesť majetok obce - RNDr. Alexander Kántor (355 kB) zv. 5.2.2018

Zverejnenie zámeru obce prenajať majetok obce - MKD (kvetinárstvo) (1018 kB) zv. 18.12.2017

Zverejnenie zámeru obce prenajať majetok obce - Slovak Telekom, a.s.  (308 kB) zv. 18.12.2017 

Oznámenie o čase a mieste konania volieb (337 kB) zv.6.10.2017

Zverejnenie zámeru obce - Štefan Šebík (198 kB) zv.2.10.2017

Výzva na predloženie ponuky - Zmluvný predaj CD v TB Veľký Kýr zv.21.9.2017

Výzva na predloženie cenovej ponuky na zabezpečenie publicity a zvyšovania informovanosti v oblasti odpadového hospodárstva k projektu: „Zberný dvor Veľký Kýr“ (685 kB) zv.17.8.2017

Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácie pre voliča (144 kB) zv.3.7.2017

Választások a regionális önkormányzati szervekbe - Tájékoztatás a választók számára (221 kB) zv.3.7.2017

Zverejnenie zámerov z 19. zasadnutia OZ (297 kB) zv.11.5.2017

Oznámenie o predaji spoluvlastníckeho podielu poľnohospodárskych nehnuteľností (223 kB) zv.29.3.2016

Zverejnenie zámeru obce prenajať majetok obce zo dňa 6.3.2017 (373 kB) zv.8.3.2016

Najnovší harmonogram výziev PRV 2014 - 2020 (216 kB)  zv.23.2.2016

Zverejnenie zámerov zo 17. zasadnutia OZ (289 kB) zv.20.2.2016

Informácia o ohrození v súvislosti s nálezmi nebezpečných zásielok (85 kB) zv.1.12.2016

Verejná vyhláška Stavebné povolenie "Rodinný dom" (2 095 kB) zv.24.11.2016

Verejná vyhláška o začatí stavebného konania "Rodinný dom" (1 050 kB) zv.20.10.2016

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Veľký Kýr č. 6/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi (325 kB) zv.16.9.2016

Verejná vyhláška o začatí stavebného konania NZ_VEĽKÝ KÝR, VNK, TS, NNK, VNV (325 kB) zv.28.8.2016 

Verejná vyhláška na uskutočnenie vodnej stavby "Veľký Kýr-rozšírenie vodovodu"- vetvy "5" a "8 (325 kB) 23.8.2016

Oznámenie o začatí stavebného konania "Veľký Kýr-rozšírenie vodovodu"- vetvy "5" a "8 (325 kB) 19.7.2016

Zverejnenie zámeru obce previesť majetok obce - VELKEER (304 kB) 15.6.2016

Zverejnenie zámeru obce previesť majetok obce - Sládečková, Michalíková (304 kB) 15.6.2016

Zverejnenie zámeru obce prenajať majetok obce - Desperado bar (272 kB) zv.30.5.2016

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľký Kýr č. 4/2016 (324 kB) zv.12.4.2016

Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania (362 kB) zv.11.04.2016

Krajský pamiatkový úrad Nitra - Verejná vyhláška (2 039 kB) zv. 2.3.2016

Rekonštrukcia kanála na území obce Veľký Cetín a Veľký Kýr (155 kB)

Konsolidovaná výročná správa Obce Veľký Kýr za rok 2014 (602 kB)

Zverejnenie žiadostí o výrub drevín v roku r. 2019 zv. 26.3.2019

Zverejnenie žiadostí o výrub drevín v roku r. 2018 zv. 22.10.2018

Zverejňenie žiadostí o vydanie súhlasu na výrub drevín v r.2017 (68 kB)

Výzva na predkladanie ponúk na vypracovanie svetelno-technickej štúdie (374 kB)

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Veľký Kýr 2015-2023 (133 kB)

Predaj pozemku (222 kB)

Oznámenie o začatí stavebného konania (131 kB) 

Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti (220 kB)