júl 2023

26. júla 2023

Výročná cena obce

Na obecných slávnostiach sa bude aj losovať! Príďte, tešíme sa na Vás.
25. júla 2023

Zberný dvor

Zberný dvor Kačín bude zatvorený 29.7.2023 (sobota) nakoľko sa bude oslavovať Deň obce.
19. júla 2023

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.
18. júla 2023

Súťaž vo varení guláša

Prihlasujte sa na súťaž vo varení guláša, ktorá sa uskutoční na tohtoročných obecných slávnostiach dňa 29.7.2023 v sobotu o 14:00 v miestnom kult. parku..
18. júla 2023

Poď si s nami zabehať

Poď si s nami zabehať.
17. júla 2023

Dni obce Veľký Kýr

Pestrý program, chutné občerstvenie, dobrá zábava! Príďte s nami osláviť 910. výročie prvej písomnej zmienky o našej obci.
17. júla 2023

Záverečný účet Obce Veľký Kýr za rok 2022

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2022. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách […]
4. júla 2023

Najkrajšia fotografia z územia MAS 2023

Najkrajšia fotografia z územia MAS 2023 – hlasovanie spustené Vážení členovia MAS a autori fotografií, dávame Vám do pozornosti spustenie celoslovenského elektronického hlasovania za fotografie, ktoré […]
4. júla 2023

Zverejnenie zámeru obce previesť majetok obce

parcela registra „C“ parc. č. 1952/21 ostatná plocha o výmere 90 m2 , zapísaný na LV č. 1, katastrálne územie Veľký Kýr vo výlučnom vlastníctve obce […]