jún 2023

27. júna 2023

Poplatok za TKO

Poplatok za odvoz komunálneho odpadu je potrebné zaplatiť v pokladni OcÚ alebo uhradiť prevodom na účet obce najneskôr do 30.júna 2023. V prípade, že do tohto […]
27. júna 2023

Kalendár podujatí 2023

Kalendár podujatí 2023.
23. júna 2023

Pozvánka na 6. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva

ktoré sa uskutoční dňa 29. 06. 2023 (štvrtok) o 18,00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu.
23. júna 2023

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2023 Obce Veľký Kýr

o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole, v školskom klube detí a na čiastočnú úhradu nákladov finančného príspevku na stravovanie […]
9. júna 2023

Výzva

Žiadame obyvateľov, aby z verejného priestranstva pred svojimi domami odstránili balvany a iné prekážky najneskôr do nedele 18.6.2023, nakoľko ohrozujú dopravu.
5. júna 2023

Návrh záverečného účtu Obce Veľký Kýr za rok 2022

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2022. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách […]